Trogir
solenemar
solenemar
Topics for diploma theses
FP7
UNIZG
PMF
PHY

Physics for chemistry students


Physics of Semiconductors


Diploma theses

Proposed topics

Completed Diploma Theses


Teaching archive - courses held 1998-2011

Teaching


Physics 1


Preddiplomski sveučilišni studij kemije
I. GODINA, Zimski semestar
Kod: 38808
Satnica (P+V+L):4+2+0
ECTS: 8

Physics of Semiconductors


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij FIZIKA, smjer: istraživački V. GODINA, Zimski semestar
Kod: 2461
Satnica (P+V+S): 2+0+1
ECTS: 7
Preduvjeti: položeno Kvantna fizika, Statistička fizika

Diploma theses

Proposed topics

NQR istraživanja supravodiča La2-xSrxCuO4

Nuklearna kvadrupolna rezonancija (NQR) je eksperimentalna metoda u fizici čvrstog stanja koja koristi jezgre čiji je električni kvadrupolni moment različit od nule za određivanje lokalne raspodjele naboja u kristalu. Tehnički, metoda je ekvivalentna nuklearnoj magnetskoj rezonanciji (NMR), samo što ne zahtijeva statičko magnetsko polje. Tema ovog diplomskog rada je mjerenje kvadrupolne rezonancije jezgara 63Cu i 65Cu u visokotemperaturnom supravodiču La2-xSrxCuO4. Rad bi obuhvaćao pripremu rezonantnog titrajnog kruga za mjerenje, optimizaciju eksperimentalnih parametara te mjerenje temperaturne ovisnosti kvadrupolne rezonancije za jedan od uzoraka. Kao rezultat se očekuju nova saznanja o raspodjeli i dinamici električnih naboja u ravninama bakrovih oksida promatranog kristala.

Vodljivost CuO lanaca i CuO2 ravnina u naddopiranom monokristalu YBa2Cu3O7

Kristalna struktura svih visokotemperaturnih kupratnih supravodiča sastoji se od ravnina bakrova oksida (slojeva CuO2) koji leže u kristalografskoj ravnini ab. Slojevi su razdvojeni drugim atomima koji stvaraju ukupnu kristalnu strukturu, a ujedno služe kao donori naboja za (supra)vodljivost u CuO2 ravninama. Poseban je slučaj spoj YBa2Cu3O6+x, kod kojeg u prostoru između CuO2 ravnina, uz atome itrija i barija, postoje i atomi bakra i kisika. Za x=1, formiraju se lanci atoma bakra i kisika (CuO) u smjeru kristalografske osi b. Postojanje lanaca dovodi do anizotropije vodljivosti u ab ravnini. U ovom diplomskom radu bi se bezkontaktnom mikrovalnom metodom mjerila transportna svojstva jako naddopiranog uzorka YBa2Cu3O7 u smjeru svih triju kristalografskih osi. Posebna pozornost bi se posvetila odnosu vodljivosti uzduž lanaca CuO i okomito na njih. Detaljno bi se istražila ovisnost tenzora vodljivosti o temperaturi i o magnetskom polju.

Mikrovalno ispitivanje visokotemperaturnog supravodiča u režimu pseudoprocjepa

Svim visokotemperaturnim supravodičima na bazi bakrovih oksida zajedničko je postojanje pseudoprocjepa na temperaturama znatno višim od supravodljivog prijelaza. Visokofrekventna transportna i magnetotransportna svojstva u tom režimu nisu dovoljno istražena. Tema diplomskog rada je sustavna karakterizacija mikrovalne vodljivosti jednog poddopiranog uzorka (monokristala) iz porodice visokotemperaturnih supravodiča. Mjerenja bi se obavila u temperaturnom rasponu od 4K do 320K, te u magnetskom polju do 16T. Također bi se ispitala anizotropija s obzirom na vanjsko magnetsko polje.

Completed Diploma Theses

  • Lovro Barišić: Mikrovalno ispitivanje supravodiča YBa2Cu3O6+x u režimu pseudoprocjepa / 09.07. 2009.
  • Kristijan Velebit: Mikrovalno ispitivanjepoddopiranog supravodiča HgBa2CuO4 u režimu pseudoprocjepa / 25.09. 2009.
  • Marko Štefanec: Skin efekt - novi koncept laboratorijske vježbe / 20.06. 2008.
  • Mihael Srđan Grbić: Proučavanje dinamike virova u tankim filmovima niobija mikrovalnom metodom / 29.12. 2005.
  • Danijela Bene: Izrada magnetskog levitatora za školski pokazni eksperiment / 30.09. 2004.
  • Bakir Babić: Opažanje depolarizacijskih prijelaza u mikrovalnoj apsorpciji poluvodiča silicija / 10.07. 2000.