University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Physics

Goranka Bilalbegović

* A multi-shell gold nanowire under compression I studied using the molecular dynamics computer simulationPhysics of Surfaces and Nanostructures
Fizika površina i nanostruktura

istraživački smjer fizike, peta godinaGecko Grippers Moving On UpSadržaj

Površine, medjufaze i nanostrukture. Modeli površina u elektrodinamici, statističkoj i kvantnoj fizici. Površine realnih materijala: struktura, elektronska struktura, adsorbati. Rast kristala. Klasteri, nanožice i nanocijevi. Površine i nanostrukture ugljika. Površine i nanostrukture organskih i bioloških materijala. Površine i nanostrukture astrofizičkih materijala. Nanotehnologija. Eksperimentalne i teorijske metode istraživanja. Računalno modeliranje površina i nanostruktura različitih materijala: teorija funkcionala gustoće, molekulsko-dinamička i Monte Carlo simulacija. Strojno učenje u fizici materijala.


Literatura

1. Moodle tečaj kolegija (predavanja, vježbe, teme i literatura za seminare)

2. nanoHUB.org