FIZIKA 1 i 2 (171101, 171109)

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički

AKAD. GOD. 2020/2021

NASTAVA I ISPITI

Dalibor Paar
Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

konzultacije: Fizički odsjek, F216
termin prema dogovoru na
e-mail:
dpaar@phy.hr

Vježbe: Dr.sc. Milivoj Uroić

web stranice vježbi

Termini kolegija

Vježbe: Ponedjeljkom 16-18 u F08

Predavanja: Utorkom 17-20 u F08


Uvjeti za potpis

1. Položena 2 kolokvija (u okviru vježbi)

2. Redovito pohađanje nastave (bodovanje u okviru predavanja i seminara)

Termini usmenih ispita

Termini usmenih ispita objavljeni su u ISVU. Imajte na umu da točno vrijeme ispita može biti promijenjeno ovisno o broju prijavljenih studenata. Točno vrijeme uvijek provjerite na ovoj web stranici.

Uvjet za pristupanje usmenom ispitu

Položena 2 kolokvija.

Termini kolokvija se određuju naknadno u okviru nastave. Kolokviji su obavezni.

Prijava usmenog ispita  je putem sustava ISVU. Prijava je najkasnije 1 dan prije termina ispita koji su objavljeni u ISVU. Točno vrijeme i lokaciju ispita potražite dan prije ispita na ovoj web stranici. Ispit možete odjaviti putem ISVU najkasnije dan prije ispita.

Studenti s invaliditetom

Studentima s invaliditetom izlazimo u susret prilagodbom nastavnog materijala i načina izvođenja ispita. Za dogovor se javite na e-mail dpaar@phy.hr

Literatura

Obavezna literatura:

Cutnell & Johnson: Physics, 8th edition, J.Willey&Sons

Dopunska literatura:

P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
D. Horvat: Fizika, Odabrana poglavlja, Zagreb, HINUS,1999.
V. Henč-Bartolić, P. Kulišić: Valovi i optika, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
N. Cindro, Fizika 2: Elektricitet i magnetizam, Školska knjiga, Zagreb 1988.
B.Mikulićić, E.Vernić, M.Varićak: Fizika - zbirka zadataka 1-4. Školska knjiga, 2003.
E. Babić, R. Krsnik, M. Očko: Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga , Zagreb, 1988.


OBAVIJESTI ZA STUDENTE DRUGE GODINE KOJI SU POLOŽILI
FIZIKU 1 i 2

Poštovani studenti,

iz iskustava studenata i nastavnika na pojedinim predmetima u kasnijem studiju, potrebno je proširiti osnovna znanja stečena u Fizici 1 i 2. Od iduće akademske godine možete se prijaviti na neformalni tečaj "Mala kvantna fizika" kojim se možete na razini prilagođenoj studiju upoznati sa konkretnim primjenama metoda kvantne fizike u rješavanju problema u kemiji. Više o tečaju možete saznati ovdje.

OGLASNA PLOČA KOLEGIJA

Obavijesti


Registracija u sustavu Merlin i redovito praćenje obavijesti

Do idućeg termina svi se trebaju spojiti na web stranicu kolegija i ispuniti uvodnu anketu. Stranici se pristupa putem vlastitog AAI korisničkog računa.

STRANICA KOLEGIJA U MERLINU

Nastava počinje 5. listopada u 16,15 sati u predavaonici F08 na Fizičkom odsjeku (Bijenička c. 32).
5. listopada su vježbe
6. listopada su predavanja (početak u 17,15)

U zgradi Fizičkog odsjeka se moraju nositi maske.
U dvorani se sjeda na označena mjesta i upisuje se u upisni list na svakom mjestu.


Daljnje upute o izvođenju nastave pratite putem Merlina.